Người số 2

Mấy tháng nay uống thử do có người tặng. Đi siêu âm thấy các chỉ số của con tốt lắm. Nhất định sẽ dùng luôn cho đến hết thai kỳ.